ما سعی کردیم ساختار گرامری زمان های جملات انگلیسی را به زبان ساده و کاربردی توضیح دهیم. در این صفحه لیست توضیحات هر یک از زمان ها قرار داده شده است.


لیست ساختار گرامری زمان های مختلف در انگلیسی


© 2019 - Vastac