یکی از زمانهای پر کاربرد انگلیسی زمان گذشته ساده یا Simple Past است که در این حالت فعل جمله به همراه ed می آید.

مثال برای زمان گذشته ساده (Simple past)

  • My father walked in garden last night.
  • I talked to your spouse about your son last week.

اما استثناهایی در بین فعل های انگلیسی وجود دارد که همه آنها از قاعده اضافه کردن ed به انتهای آنها تبعیت نمیکنند. به این افعال، افعال بی قاعده و یا irregular گفته میشود. همانطور که از اسم آنها مشخص است این افعال هیچ قانون و قاعده ای برای تغییر به شکل گذشته ندارند. در زیر لیست افعال بی قاعده مهم را که کاربرد بیشتری در زبان انگلیسی دارند مشاهده میکنید.

لیست افعال بی قاعده زبان انگلیسی

شکل ساده فعل

Base form

شکل اول فعل

گذشته ساده

Simple past

شکل دوم فعل

اسم مفعول

Past participle

شکل سوم فعل

Abide Abode/Abided Abode/Abided/Abidden

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

Alight Alit/Alighted Alit/Alighted

روشن کردن، فرود آمدن، راحت کردن

arise arose arisen

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

awake awoke awoken

بیدار کردن، بیدار شدن

be was,were been

بودن، وجود داشتن

Bear Bore Born/Borne

بردن، حمل کردن، تحمل کردن

beat beat beaten

زدن، شکست دادن

become became become

شدن، درخور بودن

begin began begun

آغاز کردن، آغاز شدن

Behold Beheld Beheld

دیدن، مشاهده کردن

bend bent bent

خم کردن، خم شدن

bet bet bet

شرط بستن

bid bid bid

پیشنهاد دادن

bind Bound Bound

گرفتار و اسیر کردن، مقید کردن، چسباندن

bite bit bitten

گاز گرفتن

Bleed Bled Bled

خون ریختن، اخاذی کردن

blow blew blown

دمیدن، وزیدن

break broke broken

شکستن، قطع کردن، نقض کردن

Breed Bred Bred

زاییدن، تولید کردن

bring brought brought

آوردن، موجب شدن

broadcast broadcast broadcast

منتشر کردن، اشاعه دادن

build built built

 ساختن، بنا کردن

burn burned/burnt burned/burnt

سوختن، سوزاندن

Burst Burst Burst

قطع کردن، منفجر کردن

Bust Bust Bust

ترکیدن، ورشکست شدن، بیچاره کردن

buy bought bought

خریدن

Cast Cast Cast

در قالب قرار دادن، معین کردن

catch caught caught

گرفتن، بدست آوردن

choose chose chosen

انتخاب کردن، گزیدن

come came come

آمدن، رسیدن

cost cost cost

ارزیدن، ارزش داشتن

cut cut cut

بریدن، زدن، چیدن

deal dealt dealt

معامله کردن، رفتار کردن

dig dug dug

کندن، حفر کردن، کاوش کردن

do,does did done

انجام دادن، (عمل) کردن

draw drew drew

کشیدن، ترسیم کردن

dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt

خواب دیدن، رویا دیدن

drink drank drunk

 آشامیدن

drive drove driven

 راندن، بردن

eat ate eaten

خوردن،صرف کردن

fall fell fallen

 افتادن، پایین آمدن

feel felt felt

 احساس کردن، لمس کردن

fight fought fought

جنگ کردن، نزاع کردن

find found found

پیدا کردن

fly flew flown

پرواز کردن

forget forgot forgotten

فراموش کردن

forgive forgave forgiven

 بخشیدن، عفو کردن

freeze froze frozen

 منجمد شدن، یخ بستن

get got gotten

 گرفتن، بدست آوردن

give gave given

 بخشیدن، دادن (به)

go went gone

رفتن، رهسپار شدن

grow grew grown

 رشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن

hang hung hung

 آویختن، آویزان کردن، به دار آویختن

have,has had had

داشتن،خوردن

hear heard heard

شنیدن

hide hid hidden

پنهان کردن، پنهان شدن

hit hit hit

زدن، خوردن به

hold held held

 نگهداشتن، گرفتن

hurt hurt hurt

آزردن، آسیب زدن (به)

keep kept kept

نگاه داشتن، محافظت کردن

know knew known

دانستن

lay laid laid

گذاشتن، نهادن، نصب کردن

lead led led

 رهبری کردن، بردن، هدایت کردن

learn learned/learnt learned/learnt

آموختن، یاد گرفتن

leave left left

 ترک کردن، واگذكردن

lend lent lent

وام دادن، قرض دادن

let let let

 گذاشتن، اجازه دادن

lie lay lain

 دراز کشیدن

lose lost lost

گم کردن، از دست دادن

make made made

درست کردن، ساختن،مجبور کردن

mean meant meant

معنی دادن

meet met met

ملاقات کردن، مواجه شدن (با)

pay paid paid

 پرداختن، پول (چیزی را) دادن

put put put

 گذاشتن،قرار دادن

read read read

خواندن

ride rode ridden

 سوار شدن، سواری کردن

ring rang rung

 زنگ زدن،زنگ خوردن

rise rose risen

برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن

run ran run

دویدن، روان شدن، گریختن

say said said

گفتن

see saw seen

دیدن

sell sold sold

  فروختن، به فروش رفتن

send sent sent

 فرستادن

shoot shot shot

تیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن

show showed showed/shown

 نشان دادن

shut shut shut

بستن، بسته شدن

sing sang sung

(آواز) خواندن

sink sank sunk

 غرق شدن

sit sat sat

 نشستن، نشاندن

sleep slept slept

 خوابیدن

speak spoke spoken

صحبت کردن، حرف زدن

spend spent spent

خرج کردن

stand stood stood

 ایستادن، تحمل کردن

swim swam swum

 شنا کردن

take took taken

گرفتن، بردن، خوردن، برداشتن

teach taught taught

 آموختن، یاد دادن

tear tore torn

 پاره کردن، پاره شدن

tell told told

گفتن

think thought thought

 فکر کردن، گمان کردن

throw threw thrown

پرت کردن، انداختن

understand understood understood

فهمیدن

wake woke woken

 بیدار کردن، بیدار شدن

wear wore worn

پوشیدن، بر تن داشتن

win won won

 پیروز شدن، بردن،برنده شدن

write wrote written

نوشتن


© 2019 - Vastac